UBYTOVACÍ PODMÍNKY

 

Návštěvník kempu je povinen ihned po příjezdu oznámit svůj příchod v recepci, kde vyřídí potřebné formality a je mu přidělena ubytovací jednotka, místo pro karavan nebo stan. V prostoru kempu se mohou ubytovat pouze osoby, které se řádně přihlásí na recepci umístěné u vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování. Ubytovatel může ve zvláštních případech přidělit hostům ubytování, které se v podstatě neodchyluje od objednávky, i když objednávku závazně potvrdil. Návštěvník je povinen viditelně připevnit na stan, karavan, chatku, bungalov ubytovací doklad, kde je vyznačeno datum ukončení pobytu. Majitel motorového vozidla je povinen připevnit na viditelné části palubní desky nebo okna doklad o zaplacení poplatku vozidla. Každá ubytovaná osoba v areálu je povinna dodržovat zásady ubytování tak, aby nebyl rušen pobyt ostatních.

 

 1.                  Úvodní ustanovení

Společnost Městské lesy Hradec Králové a.s., se sídlem Přemyslova čp. 219, Hradec Králové - Nový Hradec Králové, PSČ 50008, IČ: 25962523, DIČ: CZ25962523, společnost zapsaná u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2220 (dále jen ubytovatel), zajišťuje ubytovací služby v areálu Kempu Stříbrný rybník na adrese Lhotecká 183/95, Hradec Králové, PSČ 500 09.

 

2.                  Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi ubytovatelem a ubytovaným (případně také objednavatelem ubytování, dále jen ubytovaný nebo objednatel) vzniká na základě potvrzené objednávky ubytování. Objednávka může být učiněna na webových stránkách
nebo písemně na e-mail recepce%z%vslesy.cz. Objednávka musí obsahovat dobu trvání pobytu, počet osob, identifikaci objednatele. Dohoda o ubytování je uzavřena dnem, kdy ubytovatel potvrdí objednávku ubytování.  Za závazky všech účastníků uvedených v objednávce nebo smlouvě odpovídá objednatel, který učinil objednávku ubytování.

 

3.                  Platební podmínky

Cena za ubytování je uvedena v ceníku ubytování, který je k nahlédnutí na www.kempstribrnyrybnik.cz. Ubytovatel po obdržení objednávky od objednavatele zašle objednavateli email s výpočtem ceny ubytování a podmínek ubytování. Po potvrzení tohoto emailu objednavatelem bude objednavateli zaslána faktura na celou částku ceny ubytování. Objednavatel je povinen zaplatit do 10 dnů od vystavení faktury minimálně 50% ceny ubytování. Po přijetí platby na účet ubytovatele bude objednateli zasláno závazné potvrzení objednávky. Minimálně 30 dní před začátkem ubytování musí být faktura uhrazena do celkové výše, tj. připsána na účtu ubytovatele. Pokud dojde ke storno objednávky, je objednatel povinen uhradit storno poplatky tak, jak jsou uvedeny v bodě 4 těchto Ubytovacích podmínek. Ubytovatel je oprávněn započíst storno poplatek na uhrazenou zálohu. V případě, že objednatel neuhradí sjednanou zálohu ve stanoveném termínu, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě turistů, kteří do kempu přijedou bez předem sjednané objednávky, se veškeré náležitosti o ubytování řeší individuálně přímo v recepci areálu kempu, a to dle platných pravidel o ubytování a cenách v kempu. Úhrada ubytování probíhá vždy v čase po příjezdu a nahlášení na recepci a před ubytováním v kempu.

 

4.                  Storno podmínky a storno poplatky

Pokud dojde ke stornu objednávky, je objednatel povinen uhradit storno poplatky tak, jak jsou uvedeny v tomto bodě. Ubytovatel je oprávněn započíst storno poplatek na uhrazenou zálohu. V případě, že objednatel neuhradí sjednanou zálohu ve stanoveném termínu, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Uhrazením zálohy dle tohoto bodu potvrzuje objednatel, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, ubytovacími podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami. Objednatel uhradí doplatek na celkovou cenu za ubytování nejpozději 30 dní před nástupem k ubytování. V případě, že dojde k prodloužení doby nad rámec uvedený v objednávce nebo smlouvě, je objednatel povinen doplatit předmětný rozdíl. Změnu nebo storno objednávky ubytovacích služeb oznamuje objednatel ubytovateli písemnou formou na emailovou adresu: kemp%z%vslesy.cz. Ubytovatel storno potvrdí objednateli. Objednatel je povinen uhradit ubytovateli za objednané a následně stornované ubytování stornopoplatky v následujícím rozsahu:

A) CHATA, MOBILHOME, TRAMP a MONTANA stan:

28 – 0 dní před nástupem k ubytování – 100% z celkové ceny objednaného a následně stornovaného ubytování

B) STANY a KARAVANY:

2 – 0 dní před nástupem k ubytování – 100 % z celkové ceny objednaného a následně stornovaného ubytování. Při stornu dříve jak 2 dny před nástupem k ubytování se storno poplatky neúčtují.

Za den nástupu se považuje den, kdy měl objednatel popř. další osoby uvedené v objednávce nastoupit ubytování (osoby uvedené v objednávce mohou být uvedeny pouze počtem osob).

 

5.                  Pojištění storna a odpovědnosti za škody v ubytovacím zařízení - STANDARD

Host má možnost při rezervaci ubytování, nebo do doby provedení doplatku již vystavené faktury za ubytování (tj. nejpozději 30 dnů před nástupem na ubytování), sjednat pojištění storna ve výši 5 % z celkové fakturované částky. Pojištění následně pokrývá 80 % z výše storno poplatků. Pojištění storna se vztahuje i pro případ onemocnění COVID 19 všech smluvních účastníků rezervovaného pobytu. Pojištění odpovědnosti za škody v ubytovacím zařízení jsou kryty do výše 50 000 Kč.

 

6.                  Práva a povinnosti zákazníka

Objednatel má právo na:
- poskytnutí služeb stanovených pro ubytování
- reklamovat případné vady a požadovat jejich odstranění
- být seznámen se všemi případnými změnami ubytování
- kdykoliv před započetím ubytování odstoupit od smlouvy za předpokladu dodržení úhrady storno poplatku (viz bod 4.)
Objednatel je povinen:
-   uhradit celou cenu za ubytování, a to nejpozději 30 dní před nástupem k ubytování
-   řídit se pokyny pro ubytování, respektovat pokyny zástupce ubytovatele
-   překontrolovat si před odjezdem potřebné doklady, případné nesrovnalosti sdělit zástupci ubytovatele
-   správně uvést identifikační údaje o své osobě a osobách, jimž zajišťuje ubytování
-   host má právo využívat zařízení autokempu na vlastní riziko a nebezpečí, v oblasti přírodního koupaliště a pláže je povinen uposlechnout pokynů pracovníků kempu, koupání v přírodním koupališti Stříbrný rybník je na vlastní nebezpečí a po koupání se doporučuje osprchovat
-   vodní atrakce – uživatelé vodních atrakcí jsou povinni dodržovat předpisy pro provoz vodních atrakcí a řídit se pokyny plavčíků, obsluhy. Za veškerá zařízení (vodní atrakce) ručí provozovatel zařízení, při nedodržení těchto pokynů je používání vodních atrakcí na vlastní nebezpečí
-   nahlásit pobyt psa: psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel na vyžádání prokáže jejich způsobilý zdravotní stav (očkovací průkaz s vyznačením platného očkování). Po celou dobu pobytu za psa (či jiné zvíře) ručí majitel. Cena za ubytování zvířat je účtována dle platného ceníku. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit, aby psi nepobíhali volně a byli opatřeni náhubkem! Přístup psů na pláž je zakázán. Zakázáno je i koupání a mytí psů v rybníku ze strany kempu! Majitel je rovněž povinen uklízet po svém psovi (jiném zvířeti) exkrementy. Pokud majitel psa nebude dodržovat tyto podmínky, může být sankcionován pokutou až do výše 10.000Kč
-   v době od 22:00 do 8:00 je nutno dodržovat noční klid. V době konání jednorázových hromadných akcí se mění doba nočního klidu na základě výjimky vydané Magistrátem města Hradec Králové. Pokud se v kempu konají akce konané provozovatelem kempu, je noční klid stanoven od 1.00 do 8.00 hodin
-   zachovávat klid i během dne a nerušit ostatní hosty křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.
-   využívat čip na otevření brány u hlavního vchodu, který návštěvník získá před nástupem na ubytování na recepci kempu. Po přiložení čipu zůstane brána otevřena na 15 vteřin. Pokud je brána v pohybu, čip se nesmí přikládat znovu. Vozidlo nesmí zůstat stát uprostřed brány. Za poškození vozidla bránou ubytovatel neručí
-   při hrubém a soustavném porušování řádu hrozí ubytovanému okamžité ukončení ubytování

 

7.                  Práva a povinnosti ubytovatele

-        zrušit ubytování z důvodu poruchy ubytovacích zařízení či jiných nepředvídatelných událostí, které znemožňují ubytovateli zákazníky ubytovat
-        zrušit ubytování s okamžitou platností pokud na ubytovací jednotku nastoupí vyšší počet osob, než bylo nahlášeno, nebo dojde ke svévolnému zvýšení počtu během pobytu, a to bez souhlasu ubytovatele
-        zrušit ubytování pokud dojde k porušení zákazu kouření nebo používání otevřeného ohně
-        zrušit ubytování pokud ubytovaný nebo osoby ubytované společně s ním nastoupí na pobyt pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek
-        zrušit ubytování v případě hrubého chování a fyzického násilí
-        zrušit ubytování v případě neplatných osobních dokladů
-        zrušit ubytování v případě zcizení osobních věcí jiným hostům nebo zcizení věcí v majetku kempu
-        zrušit ubytování v případě zásahu do elektrické sítě
-        v případě úrazu, nemoci, odcizení věci apod., poskytne ubytovatel potřebnou pomoc k řešení této události, ale nehradí za účastníka lékařské ošetření, léky apod.
-        ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé z důvodu nepříznivého počasí, dopravních kolapsů a dalších důvodů, které nemůže ovlivnit. Z těchto důvodů nevzniká zákazníkovi právo odstoupit od předem sjednaného ubytování
-        ubytovatel nenese odpovědnost za škody vyplývající pro objednatele, ke kterým došlo zaviněním tzv. „vyšší moci“
-        po dobu sezóny, tj. červenec až srpen daného roku, nést náklady a zajistit funkční sociální zázemí kempu i pro potřeby veřejnosti. Mimo uvedené měsíce je možné zajistit sociální zázemí dohodou

 

8.                  Ubytováním se v Kempu Stříbrný rybník souhlasí návštěvník s „UJIŠTĚNÍM návštěvníka kempu o bezpečnosti připojeného vlastního elektrického zařízení do rozvaděče v kempu“

Já, návštěvník rekreačního areálu Kempu Stříbrný rybník, jsem si vědom, že elektrické zařízení může způsobit značné škody, včetně vážného ohrožení lidí. Beru na vědomí, že připojovací místo pro mé elektrické zařízení je pevně instalovaná zásuvka v zásuvkovém rozvaděči.  

Tímto Vás ujišťuji, že elektrické zařízení, které připojím do této zásuvky, je v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, není vadné, tzn. není ani poškozeno a nemůže tak způsobit ohrožení bezpečnosti jak osob, tak i majetku.

 

9.                  Porušení ubytovacích podmínek

Ubytovací podmínky jsou v plném znění k dispozici na recepci kempu, vývěsních tabulích a na www.kempstribrnyrybnik.cz. V případě porušení ubytovacích podmínek bude ubytovaný okamžitě vyloučen z rekreačního areálu, a to bez finanční náhrady, tedy bez vrácení zaplacené částky za stravu a ubytování.

 

10.               Závěr

Povinností každého ubytovaného je znát Ubytovací podmínky i Návštěvní řád kempu, které jsou závazné pro ubytované hosty i návštěvníky kempu.

 

PROVOZOVATEL KEMPU STŘÍBRNÝ RYBNÍK:
Městské lesy Hradec Králové a.s.
Přemyslova č.p. 219, 500 08 Hradec Králové
IČ: 25962523; DIČ: CZ25962523
Společnost zapsaná v KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2220
Odpovědná osoba: správce areálu
tel. +420 607 135 822, e-mail: kemp%z%vslesy.cz
www.kempstribrnyrybnik.cz

 

 

DODATEK Ubytovacích podmínek kemp Stříbrný rybník č.1/2022

Ubytovací podmínky se rozšiřují takto:

 

4. Storno podmínky a storno poplatky
4.a Doplňující informace ke storno podmínkám ze strany ubytovatele
             - je-li předčasně ukončen pobyt jednotlivce (týká se ubytování mimo pevné ubytovací kapacity kempu – chatky, mobilhomy a stany TRAMP) z důvodu příznaků respiračního či jiného onemocnění, bude mu účtována částka za reálně strávený počet nocí na pobytu.
 
- je-li předčasně ukončen pobyt celého kolektivu z důvodu prokázání výskytu Covid v kolektivu (z nařízení KHS), je účtován reálný počet nocí pobytu celého kolektivu-minimálně však ve výši zálohy.
 
- je-li nařízena karanténa celému kolektivu/třídě, případně je-li nařízeno prostřednictvím KHS dočasné uzavření provozovny (a z toho důvodu není možné nastoupit na pobyt), vyhrazujeme si právo na "započtení" zálohy pro další období. S tímto se také zavazujeme nabídnout vám náhradní termíny v jakémkoliv období-zpravidla však trváme na tom, aby byla částka vyčerpána do konce kalendářního roku. Negarantujeme její automatické převedení jako zálohu na další rok.
 
- nastane-li situace, kdy nařízením vlády nebo MŠMT bude konání omezeno a záloha by byla již zaplacena, chceme přistoupit k domluvě naprosto individuální. Upřednostnili bychom opět započtení zálohy do dalších období-v tomto případě i s potenciální možností převedení do dalšího kalendářního roku, toto však není podmínkou ani garancí.
 
- výjimky z uvedených pravidel na základě podané, odůvodněné žádosti po ukončení pobytu, individuálně posuzuje statutární orgán společnosti, tj. představenstvo společnosti Městské lesy Hradec Králová a.s.
 
 
Účinnost: od 1.1.2022
 
V Hradci Králové dne 31.12.2021
 
 
Ing. Milan ZERZÁN
ředitel společnosti
Městské lesy Hradec Králové a.s.
 

Přijeďte na Stříbrný rybník

  • Kemp stříbrný rybník
  • Lhotecká 183/95; Malšova Lhota 500 09 Hradec Králové
  • GPS: 50°12'11.91"N 15°53'39.98"E

Kudyznudy.cz - tipy na výlet Decathlon
Mapa
Kemp roku - Královehradecký kraj - 3.místo - 2022
Kemp roku - TOP 50 - 2022